THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH

cao dai hai ngoai

Chào mừng Quý Đồng Đạo và Quý Độc giả,

Trang COQUANDAIDIENCAODAI.ORG là bộ phận truyền thông của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, tiếng nói của Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mang hoài bão cao cả vì sự nghiệp chung của Đạo:

  • Góp phần Bảo Thủ Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phổ truyền nền Chánh Giáo của Đấng Cao Đài Thượng Đế.
  • Đề cao giá trị nhân bản, hoài bão về một xã hội "Đại Đồng - Thánh Đức".
  • Phát huy tinh thần "Thương Yêu Hòa Hiệp", "Đoàn Kết Hiệp Nhứt" cùng nhau giữ vững Chơn Truyền để việc tu học và hành Đạo đúng theo Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ.
    BAN QUẢN TRỊ


Tường Thuật Kết quả (03) lần Hội Thảo Đạo sự tại Bang Victoria, Úc Châu
Posted on: 1/2/2016 11:24:25 PM
Vào ngày 1/1/2016, tròn đúng 20 năm từ khi khai sinh Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, dưới sự chủ tọa của Hiền Tài Lê Văn Thêm, cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Ba đã diễn ra, tại VP Đầu Hương Đạo Knox City,..... ... xem tiếp

Đại Lễ Hạ Ngươn tại Thánh Thất San Jose
Posted on: 12/15/2014 1:37:20 PM
Hôm nay Đồng Đạo Cao Đài chúng ta thiết Đàn Đại Lễ Hạ Nguơn Rằm tháng mười năm Giáp Ngọ, cập kỷ niệm 90 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh ... xem tiếp

LỄ KỶ NIỆM KHAI ĐẠO NĂM THỨ 90 TẠI CHÂU ĐẠO CALIFORNIA
Posted on: 12/15/2014 1:20:53 PM
“Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. ... xem tiếp